ЗАТОА ШТО НАСМЕВКАТА Е ВАЖНА | БИОСТЕМ Е ИЗВОР НА ЖИВОТОТ

Што се матични клетки?

Матични клетки (МК) претставуваат популација на недифенцирани клетки кои имаат споспобност за

 • делба
 • самообновување
 • пролиферација
 • функционално диференцирање

Постојат два вида на матични клетки:

 1. Ембрионални матични клетки (ЕМК) - ТУТИПОТЕНТНИ
 2. Адултни соматски матични клетки (АСМК) - ПЛУРИПОТЕНТНИ
 • матични хемотопоетски клетки - МХК
 • мезенхимални матични клетки - ММК
 • адипозни адултни матични клетки - ААМК
 • ендотелијални матични клетки - ЕМК
 • индуцирани плурипотентни епителијални клетки - ИПЕК

III.   Извори на матични клетки:

 • коскена срцевина (КС)
 • периферна крв (периферни матични клетки)
 • плацентарна и умбиликална крв (умбиликални матични клетки - УМК)
 • масно ткиво
 • млечни заби

IV.   Каде може да најдат примена матичните клетки:

 • Хематопоетски заболувања
 • Кардиоваскуарни заболувања
 • Невролошки заболувања
 • Ендокринолошки заболувања
 • Скелетни и мускулни заболувања
 • Кожни заболувања
 • Естетика и зголемување на гради