ЗАТОА ШТО НАСМЕВКАТА Е ВАЖНА | БИОСТЕМ Е ИЗВОР НА ЖИВОТОТ

Кои предности ги нуди чувањето на матични клетки од папчна врвца?

  • Матичните клетки кои се собираат за време на породувањето ги надминуваат матичните клетки од други извори, бидејќи немаат претрпено влијанија од староста и околината
  • 100% компатибилност за самото дете и висок степен ана компатибилност за семејството
  • Директно располагање, без да се бара компатибилен донатор
  • Пониска цена за терапија во споредба со процедурата за изноѓање на компатибилен донатор
  • Подобра компатибилност на ткивото во семејството, со поредба со стем клетките од коскена срж, поради многу малата возраст на клетките
  • Матичните клетки се во сопственост на детето, нивното користење исклучиво зависи од родителите или детето
  • Подобро да кажеме <<среќа што ги сочувавме>>  отколку   << ех, да ги имавме зачувано >>
  • Но ако се потребни после многу години, возрасните ќе кажат:  <<тоа е едно од среќните деца што неговите родители му овозможиле да сочува стем клетки>>
  • Затоа што терапевтските примени што доаѓаат, бараат секој да има свои стем клетки, истите оние што му ги подарила мајката природа